Drukuj

 

 

Tytuł projektu:


Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym.

Cele projektu:


Cel szczegółowy: Wykorzystanie lokalnego zasobu endogenicznego - zabytkowego zespołu pałacowego w Siemczynie do celów działalności turystycznej (usługi turystyczne, w tym głównie usługi turystyki aktywnej i kulturowej oraz rekreacji).

Cel ogólny: Zwiększenie ruchu turystycznego w gminie i ożywienie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Planowane efekty:

1. Wskaźnik produktu:

    - Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt.

    - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

    - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

2. Wskaźnik rezultatu:

    - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 2.433 osoby

    - Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 1 szt.

Wartość projektu:

3.481.331,67 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 67/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

2.436.932,16 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieście dwa złote 16/100)


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright 2012. Free joomla templates |