Artykuły

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - 9 lutego 2013 roku

Drukuj

"Prawdziwą miarą inteligencji jest działanie"

Napoleon Hill

W dniu 9 lutego 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z towarzyszącym mu Spotkaniem Rodzinnym z następującym programem:

- zakwaterowanie,

- przywitanie gości i obiad,

- Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie,

- zajęcia po zebraniu:

Program na 10.02.2013 r.:

- śniadanie,

zajęcia po śniadaniu:

Na Walnym Zgromadzeniu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podsumowano siódmy rok jego działalności oraz zarysowano zamierzenia na najbliższą przyszłość. W zgromadzeniu uczestniczyło 2 członków honorowych, 1 członek wspierający i 17 członków zwyczjnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście:

O godzinie 15.00 obrady otworzył Prezes HSS Zdzisław Andziak, który powitał zebranych, a następnie wspólnie z wiceprezesem Bogdanem Andziakiem przedstawił sprawozdanie Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za rok 2012


Rok 2012 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedswiamy te wydarzenia, których byliśmy organizatorami i współorganizatorami.

W sobotę 18 lutego, w salach Hetelu "Pałac Siemczyno", pod patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego, odbył się bal karnawałowy, na któym doskonale bawiło się ok. 100 uczestników. Bal połączony był z licytacją rękodzieł lokalnych artystów. Dochód z licytacji przeznaczony był na wspieranie ich działań. Organizatorami byli: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie i Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu.

s

W czwartek i piątek 15 i 16 marca odbyła się konferencja naukowa poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, a honorowy patronat sprawowali:

W dniu poprzedzającym konferencję odbył się zamknięty panel dyskusyjny, mający na celu wypracowanie stanowiska na temat projektu nowej ustawy "O odnawialnych źródłach energii" przedstawionej w końcu 2011 roku przez Ministerstwo Gospodarki. Stanowisko to w formie pisemnej zostało przekazane do Ministerstwa Gospodarki, jako wynik tej konferencji.

Prelegentami na konferencji byli:

Zainteresowanie uczestników było tak duże, że konferencję z trudem zakończono ok. 21.00. Świadczy to jednocześnie o bardzo dużym zainteresowaniu mieszkańców naszego regionu problematyką Odnawialnych Źródeł Energii.

dd

W piątek 18 maja 2012 r. dwa miesiące po marcowym spotkaniu, na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie znów dyskutowano o "zielonej" energii. Tym razem dyskusja upływała pod dyktatem słońca dosłownie i w przenośni.

Prezentacja prelegentów:

W panelu dyskusyjnym również pokreślano konieczność przyspieszenia prac nad ustawą (trójpak energetyczny). Natomiast prelegenci skupili się na merytorycznych i prawnych wymogach dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych w aspekcie obecnie istniejącego prawodawstwa. Jednocześnie stwierdzono, że nie ma szans na rozwój energetyki fotowoltalicznej przy obecnym poziomie cen energii i zielonych certyfikatów.

Specjalnie dla młodzieży przygotowano minikonferencję o fotowoltaice i systemach solarnych, na której referaty przedstawili Aneta Więcka i dr Janusz Teneta. Celem było zainteresowanie młodzieży i wszczepienie w ich umysły ekologicznego podejścia do otoczenia i wskazanie możliwości wykorzystania energii słonecznej. Po minikonferencji młodzież zwiedziła barokowy pałac i park, a swój udział zakończyła piknikiem przy ogniusku przed pałacem. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

W trakcie imprezy liczni widzowie z podziwem oglądali rzemieślników przerabiających mięso na wędliny. To była dla wielu widzów rzadka możliwość poznania tajników rozbioru, wykrawania i klasyfikacji mięs, produkcji wędlin i degustacji wytworzonych na ich oczach doskonałych kiełbas. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

W dniach 6-8 lipca 2012 r. odbyły się z wielkim rozmachem już dziewiąte Dni Henrykowskie, które zorganizowało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie przy współudziale Lokalnej Grupy Działaniia "Partnerstwo Drawy" i partnerstwie Urzędu Gminy Czaplinek oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Pierwszego dnia (6 lipca) odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dzieje Siemczyna, ziemi drawskiej i szczecineckiej".

Prelegentami byli:

W trakcie konferencji "parlamentariusz wojsk szwedzkich" przedstawił ultimatum dla Heinrichsdorf), jako, że właśnie w tym miejscu wojska te 21 lipca 1655 r. przekroczyły granice Rzeczpospolitej, rozpoczynając w ten sposób tzw. "potop szwedzki".

Także w trakcie trwania konferencji nastąpiło otwarcie alei rzemieślników i rozpoczął się pokaz mody pałacowej.

Drugiego dnia (7 lipca) przybł do Siemczyna V-ce Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Starosta Drawski Stanisław Cybula oraz Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, którzy sprawowali patronat honorowy nad tegorocznymi Dniami Henrykowskimi. Tego dnia zjechało też ponad tysiąc osób i chyba nikt nie był rozczarowany tym co tu zobaczył. Dla dzieci wspaniałym widowiskiem były pokazy życia obozowego, musztry pruskiej oraz inscenizacja "Potyczki pod Heinrichsdorf" w wykonaniu polsko-niemieckiej grupy rekonstrukcji historycznej "Dreispitz", a także pokaz mody pałacowej.

Ubarwiły to widowisko obrazki z życia obozowego i towarzyszące wojakom markietanki w strojach epoki. Wspaniale prezentowali się też członkowie Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego w osiemnastowiecznych strojach, którzy grali role szlachty. Wszyscy chcieli się z nimi fotografować na pamiątkę. Barwy dodawali członkowie zespołu Magdaleny Bekier, ubrani w dworskie stroje w stylu epoki.

Z udziałem "kompanii honorowej" grupy Dreispitz Rodzina von Bredow,w uroczystym pochodzie, przeszła do parku, gdzie w miejscu pochowania Hartwiga von Bredow postawiono w roku 2012 kamień z tablicą pamiątkową i złożyła tu kwiaty. Prezydent rodu Mathias von Bredow i Bogdan Andziak zwrócili się do licznych widzów ze słowami wyjaśniającymi symboliczne znaczenie tego wydarzenia, podkreślając, że nie ma budowy przyszłości bez pamięci o przeszłości.

Trzeciego dnia w niedzielę (08.07) nastąpiło uroczyste zakończenie Dni Henrykowskich, a uświetnił je swoją obecnością ks. biskup Paweł Cieślik biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Koncelebrował on mszę świętą w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie. Po mszy odbył się uroczysty obiad u Andziaków oraz zaimprowizowany koncert z okazji urodzin Zdzisława Andziaka.

Z inicjatywy Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zorganizowano zjazd rodziny von Bredow. Przybyło 30 potomków rodziny  z całego świata oraz 9 byłych mieszkańców Siemczyna lub ich potomków. Byli wśród nich byli pracownicy gorzelni, folwarku i pałacu w Siemczynie. Kilkoro z uczestników zjazdu odwiedzało Siemczyno w latach 80-tych i 90-tych. Wspomnienia i dokumenty z tych odwiedzin stanowiły niezwykłą atrakcję dla pozostałych uczestników zjazdu.

 

Podczas zjazdu odbyły się wycieczki bonanzą po okolicy, ognisko nad Jeziorem Drawsko oraz wycieczka po tym jeziorze. Odbyła się też wycieczka po folwarku, pałacu i parku oraz po wsi Siemczyno. Ostatniego wieczoru odbyła się uroczysta kolacja z tańcami, które przeciągnęły się do późnych godzin nocnych.

W dniu 8 września 2012 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało po raz drugi Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem "Tajemnice codzienności". Towarzyszył im Dzień Otwartych Zabytków, w ramach którego udostępniono kompleks Pałacowo-Folwarczno-Parkowy, a także dzięki uprzejmości proboszcza, zabytkowy kościół. W budynkach folwarcznych urządzona została wystawa czasowa malarstwa wielkoformatowego na jedwabiu, artystki Heleny Leźnickiej, oraz dzięki uprzejmości Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wystawa czasowa: "Budownictwo szachulcowe na Pomorzu".Jednocześnie w dniu 8 września Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało konferencję naukowo-metodyczną, prowadzoną przez V-ce Prezesa HSS Pana Bogdana Andziaka, pod hasłem "W trosce o nasze dzieci". W konferencji, oprócz przedstawicieli lokalnych władz, obecni byli przedstawiciele Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Nowego Worowa, Ostrowic i Złocieńca. Ponadto HSS miało przyjemność gościć dyrektorów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Czaplinka.

Prelegenci konferencji:

 Na konferencji omawiano problematykę wychowania fizycznego dziedzi i młodzieży w aspekcie odnotowanych wad rozwoju i postawy, szczególnie w ostatnim okresie i poszukiwaniu środków zaradczych dla tego zjawiska. Ponadto przybliżono historię rodu von der Goltz i von Bredow oraz wsi Siemczyno na przestrzeni wieków, a prof. A. Malinowski przedstawił aspekty antropologiczne ludzi na przestrzeni wieków.

Po obiedzie prowadzący konferencję p. Bogdan Andziak w obecności wszystkich uczestników powołał do życia periodyk "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie". U boku Pana Bogdana Andziaka, którego władze HSS powołały na redaktora naczelnego periodyku, wystąpił także jeden z członków redakcji Pan Wiesław Krzywicki.

Podsumowując Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie osiągnęło wyznacone cele statutowe zaplanowane na rok 2012.

Ponadto:

Określając na poprzednim Walnym Zgromadzeniu przyszłe cele działalności statutowej stowarzyszenia wskazaliśmy w głównej mierze na dwa pierwsze punkty zawarte w naszym statucie:

  1. Rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem.
  2. Konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków, ogrodów oraz opieka nad nimi.

W tym zakresie wykonamy pozostałe elementy projektu remontu pałacu. Są one w trakcie realizacji i zakładamy, że jeszcze w roku 2013 uzyskamy pozwolenie na budowę.

Przez cały 2012 rok pracowaliśmy nad udoskonaleniem funkcjionowania naszej strony internetowej, na której na bieżąco przedstawiamy planowane i przeprowadzone wydarzenia, a także przybliżamy historię Siemczyna i okolic. Stronę przetłumaczyliśmy na język angielski i niemiecki i już na bieżąco nowe informacje umieszczamy w trzech wersjach językowych.

W 2012 roku ponownie wystąpiliśmy do Lokalnej Grupy Rybackiej z wnioskami o dofinansowanie pod nazwą: "Remont stawów będących częścią zabytkowego parku pałacowego w Siemczynie", który został nisko oceniony i nie został objęty finansowaniem. Następnie z tym samym wnioskiem zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który negatywnie ocenił nasz projekt. Jest to o tyle istotne, że przed remontem pałacu powinniśmy uregulować poziom wód gruntowych ponieważ pałac postawiony jest na gruntach słabonośnych i poziom wód wpływa w znaczący sposób na konstrukcję pałacu. Dlatego w dalszym ciągu będziemy występować o dofinansowanie tych robót jako niezbędnych do wykonania przed przystąpieniem do remontu pałacu.

W 2012 roku zrealizowano i rozliczono następujące projekty z dofinansowaniem:

  1. Organizacja konferencji Europejskie Dni Słoneczne w Siemczynie.
  2. Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej zabytkowego pałacu w Siemczynie.
  3. Świniobicie jako tradycyjne spotkanie przy biesiadnym stole.

Podsumowując rok 2012 możemy uznać za udany dla działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Pozostaje jednak niedosyt z powodu braku zrozumienia dla oceny naszych wniosków o dofinansowanie remontu stawów skierowanego do LGR Szczecinek i NFOŚ Szczecin.

Po referacie Michał Andziak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, którą poddano głosowaniu.

 

Na samym końcu oddano głos zaproszonym gościom. Deklarację dalszej współpracy i wsparcia przez organy samorządowe wraz z podziękowaniami za dotychczasowe osiągnięcia i zasługi HSS do zebranych wygłosili:

- Starosta Drawska Pomorskiego - Stanisław Cybula:

 

- Burmistrz Czaplinka - Adam Kośmider:

 

Z kolei ks. Andrzej Naporowski podkreślił wagę współpracy Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z Parafią Siemczyno oraz pełną otwartość do kontynuacji takowej:

 

Pan Wiesław Krzywicki w swoim krótkim wystąpieniu wskazał na wagę wydarzenia jakim była publikacja książki: "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie", a także podziękował, ze znaną mu skromnością, za przyznanie mu honorowego członkostwa HSS:

 

Publikację tę wręczono wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu po wcześniejszej jej prezentacji przez prezesów:

 

Na koniec zebrania Mathias von Bredow przekazał podziękowania za możliwość współpracy oraz przyznanie mu honorowego członkostwa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie:

 

Następnie przekazał na ręce Presesów HSS repliki akwarel z lat międzywojennych XX w., które otrzymał w tym celu od Maschy Ainslie (mieszka w RPA) w dowód podziękowania za gościnę podczas ubiegłorocznego zjazdu rodziny von Bredow:

 

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia rozpoczęło się spotkanie rodzinne z zabawą i konkursami dla dzieci.

Nie zabrakło również paczek dla dzieci wręczanych przez oryginalnie ubranych gości:

 Wspólna zabawa z gośćmi w niepowtarzalnych strojach:

Dzieci bawiły się także indywidualnie:

Uroczysta kolacja otworzyła wieczór z mini koncertami chóru, recytacjami i tańcami do wczesnych godzin rannych.

Powitanie przez (od lewej):

V-ce Prezesa HSS Bogdana Andziaka, projektantkę strojów historycznych Magdalenę Bekier i członka grupy rekonstrukcji historycznych Dreispitz Richarda Pullmana

 

 Część gości przy jednym ze stołów:

Międzyczasie oraz w niedzielę każdy mógł uczestniczyć w zająciach w kuźni ceramicznej, zwiedzaniu o oglądaniu postępów renowacji obiektów.

Całość zakończył wspólny uroczysty obiad.

Autorstwo: praca zbiorowa

Opracował: Robert A. Dyduła