Artykuły

Drukuj

Artykuł 1.

W związku z pytaniami otrzymywanymi od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w ramach niniejszego zamówienia, w celu zachowania pełnej transparentności postępowania, poniżej udostępniamy zarówno otrzymane pytania, jak i odpowiedzi, których na nie udzieliliśmy.

1. PYTANIE OTRZYMANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIU 29.08.2017 r.

Zwracam się prośbą o wyjaśnienie zapisu znajdującego się na stronie 5. zapytania ofertowego na opracowanie Koncepcji funkcjonalnej dla wystawy interaktywnej pt. "Bal w Pałacu", punkt IV.1 Wymagania ogólne dotyczące oferty.

Planujemy złożenie oferty we współpracy z drugą firmą, dlatego mamy pytanie dotyczące zapisu o upoważnieniu do podpisania oferty (podpunkt numer 5). Czy jest wymagane notarialne poświadczenie oryginału upoważnienia, czy może ono być wystawione i podpisane przez właścicieli tej drugiej firmy (bez konieczności wizyty u notariusza)?

NASZA ODPOWIEDŹ:

Odpowiadając na Państwa korespondencję elektroniczną z dnia 29 sierpnia 2017 r. godz. 22.30, związaną z postępowaniem na wybór wykonawcy Koncepcji funkcjonalnej wystawy interaktywnej pt. "Bal w Pałacu" uprzejmie informuję, że w przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie dołączone do oferty w oryginale,
nie ma potrzeby aby było sporządzone w formie aktu notarialnego. Pamiętać jednak należy, że w takim wypadku konieczne będzie dołączenie do oferty dokumentów, z których wynikać będzie sposób reprezentacji poszczególnych podmiotów składających ofertę wspólną np. jeżeli ofertę wspólną składają dwie spółki z o.o. to oprócz pełnomocnictwa do złożenia oferty, należy dołączyć do tej oferty wydruki z KRS dla każdego z tych podmiotów. Jest to niezbędne w celu ustalenia czy pełnomocnictwo zostało podpisane przez osoby do tego umocowane. Ponadto bardzo istotne jest aby pełnomocnictwo szczegółowo określało
czynności, do których umocowany będzie pełnomocnik. Pełnomocnik nie będzie mógł dokonać czynności, do których wprost nie zostanie umocowany. Jednocześnie załącznik nr 3 do oferty czyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, może być złożony przez pełnomocnika, ale musi być sygnowany osobno dla każdej z firm przez osoby właściwe do ich reprezentowania.

Pozostałe dokumenty takie jak np.: formularz oferty, wykaz robót budowlanych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. może sygnować i składać pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, pamiętając o tym, że takie umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający będzie kierował informacje, korespondencję, itp. Należy również pamiętać, że jeżeli firmy składające ofertę wspólną nie dołączą do oferty umowy konsorcjum zawierającej co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi,

a ich oferta wygra postępowanie ofertowe, to przy zawieraniu umowy na wykonawstwo, konieczne będzie jej sygnowanie przez wszystkich upoważnionych do reprezentowania poszczególnych firm, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi tych firm. W takim wypadku za zobowiązania umowne wszystkie firmy składające ofertę wspólną odpowiadać będą solidarnie.


2. PYTANIE OTRZYMANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIU 30.08.2017 r

Przygotowujemy ofertę na wykonanie prac zgodnie z zamówieniem razem z ........................ i .............................................
Jednym z elementów oferty mają być poglądowe ‘wizualizacje’ pomieszczeń. W celu ich wykonania potrzebujemy przekrój z wysokościami pomieszczeń i otworów (okien i drzwi). Bardzo prosimy o udostępnienie go w formacie pdf lub jeżeli to możliwe dwg (jeżeli jest to możliwe to rzuty w formacie dwg również przyspieszyły by przygotowanie szkiców).


NASZA ODPOWIEDŹ:

Poniżej podajemy linki do odpowiednich przekrojów w formacie PDF:

https://drive.google.com/open?id=0BzQlOELsEmwvZUFhMGYtY0xSWEk

https://drive.google.com/open?id=0BzQlOELsEmwvMmFxdmZPVVRSem8

https://drive.google.com/open?id=0BzQlOELsEmwvZGFQbk14X2tQNjQ

Artykuł 2.

Poniżej prezentujemy protokół z otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania.

 

Copyright 2012. Free joomla templates |