Drukuj

8 września 2012 roku powołano do życia periodyk popularno-naukowy "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie" 


Kolegium redakcyjne Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

- Bogdan Andziak - Redkator Naczelny

- Wiesław Krzywicki - zastępca Redaktora Naczelnego

- Robert A. Dyduła - sekretarz redakcji

- Maria Witek - członek redakcji

- Zbigniew Januszaniec - członek redakcji

- Jarosław Leszczełowski - członek redakcji

- Waldemar Witek - członek redakcji

- Kamil Połeć - członek redakcji

- Adam Kośmider - członek redakcji

Osoby wspierające działania Kolegium Redakcyjnego:

- Zdzisław Andziak

- Adam Andziak

- dr Mathias von Bredow

- Paweł Pawłowski

- Ewa i Jarosław Kilian

- Lidia i Czesław Szawiel

- Agnieszka i Paweł Redman

- Romuald Kurzątkowski

- Dariusz Czerniawski

- Ireneusz Makowski

- Marek Jankowski

- Józef Szkandera

- ks. Andrzej Naporowski

- Michał Olejniczak

- Bożena Lemisz


Statut Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

STATUT

Periodyku „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”

§ 1.

 1. Periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” – zwane dalej „Periodykiem” jest wydawane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.
 2. Siedziba Periodyku: Siemczyno 81; 78-551 Siemczyno Tel.375 8621
 3. Periodyk ukazuje się w miarę pozyskania wartościowych publikacji, nie rzadziej jednak jak 2 razy w roku.

§ 2.

 1. Periodyk wydawany jest w celu upowszechnienia:

- dorobku popularno-naukowego: współpracujących ze Stowarzyszeniem naukowców i popularyzatorów nauki, a szczególnie dotyczących historii Siemczyna i Ziemi Drawskiej,

- materiałów prezentowanych na konferencjach organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,

- różnych form twórczości mieszkańców regionu,

- biografii i wspomnień zasłużonych i wybitnych mieszkańców regionu,

- działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

2. Realizacja celu, odbywać się powinna przez zamieszczanie w Periodyku publikacji rzetelnych i o w miarę możliwości profesjonalizm.

3. W Periodyku działa Rada Programowa, niezależna od Kolegium Redakcyjnego, która czuwa nad realizacją linii programowej.

4. Radę Programową powołuje Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

§ 3.

 1. W Periodyku działa Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą osoby wymienione w Regulaminie Redakcji.
 2. Skład osobowy Kolegium Redakcyjnego zatwierdza Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Na wniosek Kolegium Redakcyjnego, jego skład może być powiększany o kolejne osoby.
 3. Redaktorów obowiązuje Prawo Prasowe oraz etyka dziennikarska
 4. Do zakresu działania Kolegium Redakcyjnego należy:

a)realizacja linii programowej Periodyku o której mowa w § 2 Statutu,

b)określanie kierunków informacji i publicystyki Periodyku,

c)ustalanie i zatwierdzanie stałych rubryk Czasopisma,

d)wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach o:

-zmiany w Statucie Periodyku,

-odwołanie i powołanie członków Kolegium Redakcyjnego Periodyku,

 1. zatwierdzanie poszczególnych materiałów oraz numerów Periodyku zgodnie z przyjęta praktyką i potrzebami,.
 2. pozyskiwanie środków na finansowanie działalności wydawniczej
 3. Kolegium Redakcyjnemu przewodniczy Redaktor Naczelny.
 4. Do zadań Redaktora Naczelnego Periodyku należy zwoływanie posiedzeń, organizowanie pracy i prowadzenie obrad Kolegium Redakcyjnego. Zebrania Kolegium Redakcyjnego odbywają się nie rzadziej jak co kwartał. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone.
 5. Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Kolegium Redakcyjnego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Redaktora Naczelnego.
 6. Pod nieobecność Redaktora Naczelnego, obradom przewodniczy wskazany przez niego członek Kolegium Redakcyjnego.

                                                      § 4.

 1. Periodykiem kieruje Redaktor Naczelny.
 2. Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 3. Do podstawowych zadań Redaktora Naczelnego Czasopisma należy:

a)kierowanie Periodykiem i reprezentowanie go na zewnątrz,

b)przygotowywanie materiałów prasowych,

c)właściwe gospodarowanie mieniem Periodyku i przyznanymi na jego funkcjonowanie środkami finansowymi,

d)zwoływanie, co najmniej raz na kwartał spotkania zespołu redakcyjnego z udziałem wszystkich osób pracujących nad Periodykiem.

e)zatwierdzanie materiałów prasowych do publikacji,

f)dbałość o poprawność języka publikowanych w Periodyku materiałów prasowych oraz przeciwdziałanie jego wulgaryzacji,

g)egzekwowanie od pracujących nad Periodykiem osób przestrzegania prawa prasowego i zasad etyki dziennikarskiej.

 1. Redaktor Naczelny Periodyku ponosi odpowiedzialność za treści publikowanych w nim materiałów prasowych oraz za sprawy finansowe redakcji.

§ 5.

 1. Działalność Periodyku finansowana jest w ramach planu finansowego Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 2. Gospodarka środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Periodyku, zawierania umów i ich treści, rozliczeń finansowych za wykonane materiały prasowe, druk i kolportaż jest prowadzona w oparciu o:

               1) rejestr dokumentów,

               2) księgę wpływów i wydatków.

§ 6.

Postanowienia końcowe.

Statut obowiązuje od dnia ogłoszenia.


REGULAMIN ZESPOŁU REDAKCYJNEGO "ZESZYTÓW SIEMCZYŃSKO-HENRYKOWSKICH"

1. Zasady ogólne:

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie ("Zeszyty") są wydawane na zlecenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w języku polskim z możliwością tłumaczenia na język niemiecki lub angielski niektórych artykułów.

W "Zeszytach" publikowane są:

- referaty z konferencji naukowych organizowanych w Siemczynie,

- historie Pojezierza Drawskiego oraz biografie i wspomnienia zasłużonych mieszkańców,

- sprawozdania z ważniejszych wydarzeń,

opracowania wydarzeń historycznych w regionie,

- opracowania geograficzne i przyrodnicze,

wywiady z goszczącymi w Siemczynie ważniejszymi osobami,

prezentacje twórczości mieszkańców regionu,

fotogramy,

listy czytelników do redakcji.

2. Autorstwo i własność publikacji:

2.1. Prace opublikowane w "Zeszytach" pozostają własnością autorów i tylko za ich pisemną zgodą może być dokonywany przedruk w całości lub we fragmentach, czy też tłumaczenie na inny język.

2.2. Wszelkie zmiany treści, w tym skróty, dostarczonych redakcji tekstów, ilustracji lub ich opisów mogą być dokonane tylko za zgodą ich autorów.

2.3. Za opublikowane w "Zeszytach" materiały ich autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

2.4. Drukowane w "Zeszytach" materiały mogą być również publikowane na stronach internetowych Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie bez konieczności uzgadniania tego z ich autorami.

3. Kolejność publikacji, odpowiedzialność za treści:

3.1. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych tomów "Zeszytów"

3.2. O zakwalifikowaniu do druku redakcaja zawiadamia autora.

3.3. Redakcja "Zeszytów" nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie czy też dane zawarte w publikowanych materiałach.

3.4. Po ukazaniu się kolejnego tomu "Zeszytów" redakcja dostarcza autorom zawartych w periodyku publikacji egzemplarze "Zeszytów" zawierające ich teksty.

4. Forma dostarczanych materiałów do publikacji:

4.1. Preferuje się zapis elektroniczny - Word (*.doc). Folder powinien być opisany: imię i nazwisko autora, w jakim dziale ma być zamieszczony, tytuł, ilość znaków ze spacjami, np.: "Stanisław Nowak - ZDROWIE I RADOŚĆ DROGOWSKAZEM DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (17400). Zdjęcia, wykresy, rysunki z podpisami.

4.2. Wraz z pracą autorzy podają swój adres, telefon i e-mail, na który kierowana będzie korespondencja związana z postępowaniem redakcyjnym. Materiały mogą być dostarczone w wersji elektronicznej lub pocztą elektroniczną.

4.3. Ilustracje dostarczone wraz z materiałami należy opisać oraz podać nazwisko autora.

4.4. W uzgodnionych przypadkach dopuszcza się także papierowe nośniki: maszynopisy, rękopisy, zdjęcia, dokumenty.

4.5. Preferowane parametry techniczne zapisu:

- czcionka 12 punktów Arial lub Times New Roman,

- tekst nie formatowany,

- interlinia 1,15 lub 1,5,

- wyrównanie tekstu do lewego marginesu,

- ryciny i fotografie - mogą być wykonane techniką kolorową lub czarno-białą; muszą być one umieszczone w oddzielnych plikach i zapisane w jednym z następujących formatów: JPG, CDR, TIFF, PPT, AI, EPS (o możliwie największej rozdzielczości); elektronicznie zapisane fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi, zapis JPG lub TIFF, AI, EPS,

- ryciny i fotografie należy opisać oraz ponumerować według kolejności pojawiania się w tekście, cyframi arabskimi,

- odwołania do ilustracji muszą być zaznaczone w tekście.

4.6. O ujawnionych błędach językowych, merytorycznych, itp. redakcja zawiadamia autorów pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Miejsce dostarczenia prac:

5.1. Członek redakcji:

Wiesław Krzywicki, ul. J. Długosza 25, 78-550 Czaplinek, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.2. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich":

Bogdan Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Do materiałów (w dowolnej postaci) należy dołączyć zgodę na publikację i oświadczenie wg poniższego wzoru:

Oświadczenie i zgoda na publikację artykułu w "Zeszytach Siemczyńsko-Henrykowskich"

                                                                                               
                                                                                                      ................................ dn. ...................................

                                                                                                              (miejscowość)             (data)

Ja niżej podpisany ..........................................................................................................................................

                                                                         (imię i nazwisko)

zamieszkały ........................................................................................, tel.: ...................................................

                                                             (adres)                                                 (nr telefonu)

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację na łamach "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" nadesłanego artykułu na zasadach opisanych w powyższym

Regulaminie. Oświadczam jednocześnie, że jej publikacja nie naruszy praw osób trzecich.


Historia powołania do życia Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

"Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie" to pierwsza publikacja związana z barokowym pałacem w Siemczynie - bardzo szczególnym miejscem; dawniej tętniące życiem rodzinnym i kulturalnym ówczesnych jego mieszkańców, obecnie w miarę naszych możliwości restaurowanym i tym samym przywracanym do dawnej świetności.

Kolejne tomy zeszytów będą odpowiedzią Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie na zapotrzebowanie społeczne zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przybywających do Siemczyna znakomitych gości, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Oni to w wielu rozmowach podkreślali zasadność wydawnictwa opisującego nie tylko ważniejsze wydarzenia, zjazdy i konferencje, ale też przybliżającego społeczności lokalnej historię regionu, jego piękną kulturę materialną i duchową, ukazującego także atrakcyjne turystycznie miejsca, nie znane szerszej publiczności. 

W dniu 8 września 2012 podczas Europejskich Dni Dziedzictwa nastąpiło uroczyste powołanie do życia "Zeszytów Siemczyńko-Henrykowskich"

Poniżej znajduje się świadectwo powołania:

List gratulacyjny Wojciecha Drożdża, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider doceniając inicjatywę Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie skierował oficjalny list gratulacyjny:

Przedmowa do Tomu I Zdzisława Andziaka, Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemcznynie:

A oto kilka zdjęcie z ceremoni powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" i podpisania świadectwa powołania:

 


Spis treści - TOM XIV (2020) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM XIV

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

- Bogdan Andziak - "Słowo wstępne" - str. 7
- Zdzisław Andziak - "Wspomnienie o kochanym bracie Czesławie oraz inne meandry życia rodziny w jego tle" - str. 11
- Bogdan Andziak - "Pożegnanie Agnieszki Eckstein" - str. 21

WYDARZENIA; SPRAWOZDANIA

- Zdzisław Andziak - "Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie" - str. 27

- Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z XVII Henrykowskich Dni w Siemczynie" - str. 37
- Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z V Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie" - str. 45
- Robert A. Dyduła - "X Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie i XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie" - str. 59

KONFERENCJE NAUKOWE

- Wiesław Krzywicki - "Konferencja „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim” - str. 65 |
- Dr hab. Michał Kupiec - "Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego – czy istnieje krajobraz pomorski?" - str. 69

HISTORIA

- Jarosław Leszczełowski - "Hans Troschel i jezioro kani rudej" - str. 83
- Zbigniew Januszaniec - "Historyczne poszukiwania. Z dziejów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Czaplinku (do 1945 roku)" - str. 93
- Dariusz Czerniawski - "Historia najdłuższego tunelu, którym w czasie wojny francuscy jeńcy uciekli z Oflag II D Gross Born – Westfalenhof" - str.  127
- Wiesław Krzywicki - "Historia czaplineckiej medycyny i ludzi spod znaku Eskulapa (do roku 2000)" - str. 135

ZASŁUŻENI I WYBITNI MIESZKAŃCY REGIONU

- Adam Kośmider - "Zasłużeni dla gminy Czaplinek 1947–2019" - str. 161
- Wiesław Krzywicki -  "Obalać bariery między narodami" - str. 177

KULTURA

- Wiesław Krzywicki - "Będę w swoich wierszach kochany Czaplinek wciąż sławić..." - str. 189
- Nina Czyż - "Wiersze" - str. 191
- Magdalena Badocha - "Legenda o siemczyńskiej zielarce" - str. 197

RECENZJE

- Bogdan Andziak - "Redaktor Naczelny poleca" - str. 203

INFORMACJE

W następnym Tomie - str. 209

- Robert A. Dyduła - "Spis treści Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Tomy I–XIII oraz specjalne I i II" - str. 211

 


 Spis treści - TOM XIII (2019) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby otworzyć pliki .jpg):, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 , 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156.

Redaktor Naczelny Bogdan Andziak – Słowo wstępne – str. 5

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec – O herbie Czaplinka – str. 11

- Marcin Kuchto – Czaplinek w latach 1945-50, cz. II – str. 35

- Jarosław Leszczełowski – O Golczańskim pałacu w Kłębowcu – str. 59

- Maciej Słomiński – Barokowe wyposażenia i wystroje zachodniopomorskich kościołów – str. 73

- Waldemar Witek – Budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu Zachodnim - str. 97

SPRAWOZDANIA:

- Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z IV Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie:

  wrzesień 2018 – maj 2019 (spotkania XXVI-XXXIV) – str. 125

- Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z IX Europejskich Dni Dziedzictwa i III Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa – str. 141

- Wiesław Krzywicki, Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z XVI Henrykowskich Dni w Siemczynie – str. 147

- Redaktor Naczelny poleca – str. 155 


 Spis treści - TOM XII (2019) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM XII

Redaktor Naczelny Bogdan Andziak – Słowo wstępne – str.      5

HISTORIA:

- Edward Rymar – Panowie na Siemczynie (Bieszkowie, Golczowie) – str.    11

- Janina Kochanowska – Koncepcja aranżacji poddasza barokowego pałacu w Siemczynie na przyszłe muzeum rzemiosła. Perspektywy i możliwości – str.    29

- Małgorzata Haas-Nogal – Ginące piękno. Parki barokowe w krajobrazie Pomorza Zachodniego – str.    41

- Zbigniew Januszaniec – Czaplinecki Kalejdoskop Historyczny (V) – str.    59

- Marcin Tomasz Kuchto – Czaplinek i okolice w latach 1945-1950 – część I – str.    83

SYLWETKI:

- Wiesław Krzywicki – Kazimierz Krupiński – str.    95

- Kamil Połeć – Fotograf amator z Siemczyna – wspomnienie o Anatolu Mowczunie – str.    99

- Jarosław Leszczełowski – Józef Jacek Mazur – niepokorny as lotnictwa – str. 107

POEZJA:

- Ireneusz Makowski – Bruno pogrążony w ciemności – str. 129

SPRAWOZDANIA:

- Zdzisław Andziak – XII Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – str. 137

- Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z III sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie: wrzesień 2017 – maj 2018 (spotkania XVII-XXV) – str. 147

- Robert A. Dyduła – Henrykowskie Dni w Siemczynie – 7-8 lipca 2018 – str. 165

- Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z VIII Europejskich Dni Dziedzictwa i II Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie – str. 171

- Redaktor Naczelny poleca – str. 175

 

 


Spis treści - TOM XI (2018) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM XI

Część I - Przewodnik po Siemczynie – stacje - str. 4-38:

 1. Barokowy pałac

 2. Park z aleją grabową i lipową

 3. Grobowiec rodziny (dawnych właścicieli posiadłości)

 4. Dawny komisariat MO

 5. Sześciorodzinny budynek

 6. Wiejska szkoła

 7. Plebania

 8. Dom z początku XX wieku

 9. Siemczyńska świątynia

 10. Wiejska kaplica w dawnej remizie

 11. Głaz trzydziestolecia – ogródek

 12. Dom folwarcznego kowala

 13. Kino w gospodzie

 14. Dom leśniczego, dawny dom ogrodnika

 15. Najstarszy dom mieszkalny

 16. Dom zamożnego gospodarza

 17. Kuźnia

 18. Leśniczówka

 19. Papiernia nad jeziorem Wilczkowo

 20. Historyczny trakt (między Brandenburgią a Rzeczpospolitą) i napoleońska legenda

 21. Góry szubieniczne

 22. Zagajnik

 23. Jeziorko (staw)

 24. Cmentarz komunalny

 25. Tablica pamiątkowa na cmentarzu niemieckim (ewangielickim)

 26. Przedwojenny spichlerz

 27. Dom policjanta

 28. Zatoka Henrykowska

 29. Boisko

 30. Osiedle spółdzielcze

 31. Mleczarnia

 32. Poczta

 33. Budynki wielorodzinne pracowników folwarku (czworaki pani Mety)

 34. Siodlarz

 35. Biurowiec RSP Siemczyno

 36. Sołtysówka

 37. Gorzelnia

 38. Gospoda Hugo Streeck’a

 39. Budynki folwarczne

 40. OSP Siemczyno

 41. Kuźnia Ceramiczna

Część II – Rys historyczny - (str. 39-58)

Część III – Kalendarium - (str. 59-68)

 

 


 

Spis treści - TOM X (2017) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM X

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

KULTURA:

TURYSTYKA:

Redaktor Naczelny poleca:

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

INFORMACJE

 


 

Spis treści - TOM IX (2016) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM IX

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

HISTORIA:

KULTURA:

INFORMACJE:


 


 

Spis treści - TOM VIII (2016) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM VIII 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

HISTORIA:

KULTURA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

INFORMACJE:

 


 

Spis treści - TOM VII (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM VII

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

HISTORIA REGIONU:

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:

 


 

Spis treści - TOM VI (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM VI

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

KONFERENCJA:

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

 KULUTRA I WYCHOWANIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202

 


 

Spis treści - TOM V (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM V

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA OBYCZAJÓW:

HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ:

HISTORIA:

WSPOMNIENIA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

 


 

Spis treści - TOM IV (2014) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM IV

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

Teksty wystąpień:

HISTORIA:

KULTURA I WYCHOWANIE:

ZDROWIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

OBRAZEM MALOWANE:

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:

 


 

Spis treści - TOM III (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM III

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA:

ROZMOWY ZESZYTÓW:

WIERSZEM PISANE:

 ZAPOWIEDŹ TOMU NADZWYCZAJNEGO:


 


 

Spis treści - TOM II (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM II

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- Bp. Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Słowo wstępne - str. 7

- Bp. Paweł Cieślik, Siemczyno to miejsce wyjątkowe na Pomorzu Zachodnim. Homilia wygłoszona na zakończenie Henrykowskich Dni w Siemczynie 8 VII 2012 r. - str. 9

- Bogdan Andziak, Artykuł wstępny - str. 11

- Bogdan i Zdzisław Andziakowie, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 12

HISTORIA:

- Magdalena Bekier, Europejska moda damska w XVIII stuleciu - str. 19

- Zbigniew Januszaniec, Tajemnice codzienności a historia - str. 25

- Jarosław Leszczełowski, Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf - str. 41

- Andrzej Malinowski, Ciało człowieka - przedmiotem czci czy lekceważenia - str. 53

- Andrzej Malinowski, Rodzina Conrada von Wangenheimana na Ziemi Drawskiej - str. 62

- Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie - str. 68

ROZMOWY ZESZYTÓW:

- Stroje to moja pasja. One pochłaniają mnie bez reszty... Z Magdaleną Bekier, stylistką, wizażystką i właścicielką pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych rozmawia Marian P. Romaniuk - str. 80

KONFERENCJE:

- Stanisław Tuzinek, Stan postawy ciała dzieci miasta i gminy Czaplinek - str. 86

- II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - 17 maja 2013 - Bogdan Andziak, Relacja organizatora i uczestnika konferencji - str. 96

- Andrzej Jakubowski, Energetyka odnawialna w województwie zachodniopomorskim - str. 99

- Jakub Guzdek, Energia solarna - energią przyszłości - str. 104

- Janusz Teneta, Mikroinstalacje fotowoltaiczne - str. 113

- Wojciech Łukaszek, Marek Kurtyka, Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski - str. 127

REFLEKSJE:

- Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem (2) - str. 134

WIERSZEM PISANE:

- Wiesław Krzywicki, Prezentacja wierszy czterech autorów z Czaplinka - str. 139

- Jadwiga Badziągowska, [bez tytułu] - str. 140

- Wanda Połetek, Przeszło szczęście - str. 140

- Bożena Dobaczewska, Twarze na fotografii - str. 141

- Irena Danczewska, Perswazje - str. 142

- Irena Danczewska, [bez tytułu] - str. 143 

 


 

Spis treści - TOM I (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): TOM I

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- List gratulacyjny Wojciecha Drożdża - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - str. 7

- List gratulacyjny Adama Kośmidra - Burmistrz Czaplinka - str. 8

- Przedmowa Zdzisława Andziaka - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 9

- Świadectwo powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - str. 11

- Pałac w Siemczynie prestiżową placówką kultury w Polsce i Europie - z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" rozmaiwa Marian Romaniuk - str. 12

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec - Tu działa się historia - str. 18

- Mathias von Bredow - Historia rodziny von Bredow - str. 26

- Mathias von Bredow - Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf - str. 36

- Jarosław Leszczełowski - Starostowie i raubritterzy - str. 44

KONFERENCJE:

- Europejskie Dni Dziedzictwa. Konferencja naukowo-dydaktyczna - "W trosce o nasze dzieci" - str. 53

- Prof. Andrzej Malinowski - Niektóre problemy etniczne Europy w aspekcie antropologii - str. 54

- Prof. Andrzej Malinowski - Stan biologiczny i ortogeneza Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej - str. 61

- Dr Stanisław Nowak - Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego - str. 72

- Dr Stanisław Tuzinek - Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała - str. 79

REFLEKSJE:

- Arch. Marek Jankowski - Magiczne miejsce - Siemczyno - str. 86

- Robert A. Dyduła - Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem... - str. 89

POEZJA:

- Wiesław Krzywicki - Poezja to coś więcej niż wiersze, to dusza przelana na papier - str. 93

- Ola Turowska - Pałac w Siemczynie - str. 95

- Irena Gałązkiewicz - Taki świat - str. 95

- Elżbieta Nowik - Wspomnienie - str. 95

- Wanda Połetek - A jednak mi szkoda - str. 96

- Helena Mirowicz - Gdzie jest to miejsce? - str. 96

- Janina Stępińska - Czaplinecka ballada - str. 97

RECENZJE:

- Marian Romaniuk - Recenzja książki: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - str. 98

 


 

Spis treści - "Legendy Heinrichsdorf" autorastwa Aliny Karolewicz z ilustracjami Radosława Barka (2016) - kliknij (aby pobrać): "Legendy Heinrichsdorf"

- Alina Karolewicz - Podziemny korytarz - str. 5

- Alina Karolewicz - Stary Baron - str. 10

 


 

Spis treści - "Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): WYDANIE SPECJALNE I

 


 

Spis treści - "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj (aby pobrać): WYDANIE SPECJALNE II

 


WG CHRONOLOGII PUBLIKACJI:


 "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - Spis treści - 

"Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (2013) - Spis treści -

 TOM XIV (2020) - spis treści - 

 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 - Bogdan Andziak - "Słowo wstępne" - str. 7
- Zdzisław Andziak - "Wspomnienie o kochanym bracie Czesławie oraz inne meandry życia rodziny w jego tle" - str. 11
- Bogdan Andziak - "Pożegnanie Agnieszki Eckstein" - str. 21

 WYDARZENIA; SPRAWOZDANIA

 - Zdzisław Andziak - "Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie" - str. 27

 - Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z XVII Henrykowskich Dni w Siemczynie" - str. 37
- Robert A. Dyduła - "Sprawozdanie z V Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie" - str. 45
- Robert A. Dyduła - "X Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie i XLIV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie" - str. 59

 KONFERENCJE NAUKOWE

 - Wiesław Krzywicki - "Konferencja „Parki podworskie na Pomorzu Zachodnim” - str. 65 |
- Dr hab. Michał Kupiec - "Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego – czy istnieje krajobraz pomorski?" - str. 69

 HISTORIA

 - Jarosław Leszczełowski - "Hans Troschel i jezioro kani rudej" - str. 83
- Zbigniew Januszaniec - "Historyczne poszukiwania. Z dziejów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Czaplinku (do 1945 roku)" - str. 93
- Dariusz Czerniawski - "Historia najdłuższego tunelu, którym w czasie wojny francuscy jeńcy uciekli z Oflag II D Gross Born – Westfalenhof" - str.  127
- Wiesław Krzywicki - "Historia czaplineckiej medycyny i ludzi spod znaku Eskulapa (do roku 2000)" - str. 135

 ZASŁUŻENI I WYBITNI MIESZKAŃCY REGIONU

 - Adam Kośmider - "Zasłużeni dla gminy Czaplinek 1947–2019" - str. 161
- Wiesław Krzywicki -  "Obalać bariery między narodami" - str. 177

 KULTURA

 - Wiesław Krzywicki - "Będę w swoich wierszach kochany Czaplinek wciąż sławić..." - str. 189
- Nina Czyż - "Wiersze" - str. 191
- Magdalena Badocha - "Legenda o siemczyńskiej zielarce" - str. 197

 RECENZJE

 - Bogdan Andziak - "Redaktor Naczelny poleca" - str. 203

INFORMACJE

W następnym Tomie - str. 209

- Robert A. Dyduła - "Spis treści Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Tomy I–XIII oraz specjalne I i II" - str. 211

TOM XIII (2019) - spis treści -

Redaktor Naczelny Bogdan Andziak – Słowo wstępne – str. 5

 HISTORIA:

 - Zbigniew Januszaniec – O herbie Czaplinka – str. 11

 - Marcin Kuchto – Czaplinek w latach 1945-50, cz. II – str. 35

 - Jarosław Leszczełowski – O Golczańskim pałacu w Kłębowcu – str. 59

 - Maciej Słomiński – Barokowe wyposażenia i wystroje zachodniopomorskich kościołów – str. 73

 - Waldemar Witek – Budownictwo ryglowe doby baroku na Pomorzu Zachodnim - str. 97

 SPRAWOZDANIA:

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z IV Sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie:

   wrzesień 2018 – maj 2019 (spotkania XXVI-XXXIV) – str. 125

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z IX Europejskich Dni Dziedzictwa i III Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa – str. 141

 - Wiesław Krzywicki, Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z XVI Henrykowskich Dni w Siemczynie – str. 147

 - Redaktor Naczelny poleca – str. 155

 TOM XII (2019) - spis treści -

 Redaktor Naczelny Bogdan Andziak – Słowo wstępne – str.      5

 HISTORIA:

 - Edward Rymar – Panowie na Siemczynie (Bieszkowie, Golczowie) – str.    11

 - Janina Kochanowska – Koncepcja aranżacji poddasza barokowego pałacu w Siemczynie na przyszłe muzeum rzemiosła. Perspektywy i możliwości – str.    29

 - Małgorzata Haas-Nogal – Ginące piękno. Parki barokowe w krajobrazie Pomorza Zachodniego – str.    41

 - Zbigniew Januszaniec – Czaplinecki Kalejdoskop Historyczny (V) – str.    59

 - Marcin Tomasz Kuchto – Czaplinek i okolice w latach 1945-1950 – część I – str.    83

 SYLWETKI:

 - Wiesław Krzywicki – Kazimierz Krupiński – str.    95

 - Kamil Połeć – Fotograf amator z Siemczyna – wspomnienie o Anatolu Mowczunie – str.    99

 - Jarosław Leszczełowski – Józef Jacek Mazur – niepokorny as lotnictwa – str. 107

 POEZJA:

 - Ireneusz Makowski – Bruno pogrążony w ciemności – str. 129

 SPRAWOZDANIA:

 - Zdzisław Andziak – XII Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – str. 137

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z III sezonu Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie: wrzesień 2017 – maj 2018 (spotkania XVII-XXV) – str. 147

 - Robert A. Dyduła – Henrykowskie Dni w Siemczynie – 7-8 lipca 2018 – str. 165

 - Robert A. Dyduła – Sprawozdanie z VIII Europejskich Dni Dziedzictwa i II Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie – str. 171

 - Redaktor Naczelny poleca – str. 175

 TOM XI (2018) - spis treści -

 Część I - Przewodnik po Siemczynie – stacje - str. 4-38:

 Barokowy pałac

 1. Park z aleją grabową i lipową

 2. Grobowiec rodziny (dawnych właścicieli posiadłości)

 3. Dawny komisariat MO

 4. Sześciorodzinny budynek

 5. Wiejska szkoła

 6. Plebania

 7. Dom z początku XX wieku

 8. Siemczyńska świątynia

 9. Wiejska kaplica w dawnej remizie

 10. Głaz trzydziestolecia – ogródek

 11. Dom folwarcznego kowala

 12. Kino w gospodzie

 13. Dom leśniczego, dawny dom ogrodnika

 14. Najstarszy dom mieszkalny

 15. Dom zamożnego gospodarza

 16. Kuźnia

 17. Leśniczówka

 18. Papiernia nad jeziorem Wilczkowo

 19. Historyczny trakt (między Brandenburgią a Rzeczpospolitą) i napoleońska legenda

 20. Góry szubieniczne

 21. Zagajnik

 22. Jeziorko (staw)

 23. Cmentarz komunalny

 24. Tablica pamiątkowa na cmentarzu niemieckim (ewangielickim)

 25. Przedwojenny spichlerz

 26. Dom policjanta

 27. Zatoka Henrykowska

 28. Boisko

 29. Osiedle spółdzielcze

 30. Mleczarnia

 31. Poczta

 32. Budynki wielorodzinne pracowników folwarku (czworaki pani Mety)

 33. Siodlarz

 34. Biurowiec RSP Siemczyno

 35. Sołtysówka

 36. Gorzelnia

 37. Gospoda Hugo Streeck’a

 38. Budynki folwarczne

 39. OSP Siemczyno

 40. Kuźnia Ceramiczna

 Część II – Rys historyczny - (str. 39-58)

 Część III – Kalendarium - (str. 59-68)

 TOM X (2017) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

KULTURA:

TURYSTYKA:

Redaktor Naczelny poleca:

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

INFORMACJE

TOM IX (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

HISTORIA:

KULTURA:

INFORMACJE:

TOM VIII (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

HISTORIA:

KULTURA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

INFORMACJE:

TOM VII (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

HISTORIA REGIONU:

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:

TOM VI (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

KONFERENCJA:

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

KULUTRA I WYCHOWANIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202

TOM V (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA OBYCZAJÓW:

HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ:

HISTORIA:

WSPOMNIENIA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

TOM IV (2014) Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

Teksty wystąpień:

HISTORIA:

KULTURA I WYCHOWANIE:

ZDROWIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

OBRAZEM MALOWANE:

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:

TOM III (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA:

ROZMOWY ZESZYTÓW:

WIERSZEM PISANE:

 ZAPOWIEDŹ TOMU NADZWYCZAJNEGO:

TOM II (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- Bp. Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Słowo wstępne - str. 7

- Bp. Paweł Cieślik, Siemczyno to miejsce wyjątkowe na Pomorzu Zachodnim. Homilia wygłoszona na zakończenie Henrykowskich Dni w Siemczynie 8 VII 2012 r. - str. 9

- Bogdan Andziak, Artykuł wstępny - str. 11

- Bogdan i Zdzisław Andziakowie, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 12

HISTORIA:

- Magdalena Bekier, Europejska moda damska w XVIII stuleciu - str. 19

- Zbigniew Januszaniec, Tajemnice codzienności a historia - str. 25

- Jarosław Leszczełowski, Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf - str. 41

- Andrzej Malinowski, Ciało człowieka - przedmiotem czci czy lekceważenia - str. 53

- Andrzej Malinowski, Rodzina Conrada von Wangenheimana na Ziemi Drawskiej - str. 62

- Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie - str. 68

ROZMOWY ZESZYTÓW:

- Stroje to moja pasja. One pochłaniają mnie bez reszty... Z Magdaleną Bekier, stylistką, wizażystką i właścicielką pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych rozmawia Marian P. Romaniuk - str. 80

KONFERENCJE:

- Stanisław Tuzinek, Stan postawy ciała dzieci miasta i gminy Czaplinek - str. 86

- II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - 17 maja 2013 - Bogdan Andziak, Relacja organizatora i uczestnika konferencji - str. 96

- Andrzej Jakubowski, Energetyka odnawialna w województwie zachodniopomorskim - str. 99

- Jakub Guzdek, Energia solarna - energią przyszłości - str. 104

- Janusz Teneta, Mikroinstalacje fotowoltaiczne - str. 113

- Wojciech Łukaszek, Marek Kurtyka, Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski - str. 127

REFLEKSJE:

- Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem (2) - str. 134

WIERSZEM PISANE:

- Wiesław Krzywicki, Prezentacja wierszy czterech autorów z Czaplinka - str. 139

- Jadwiga Badziągowska, [bez tytułu] - str. 140

- Wanda Połetek, Przeszło szczęście - str. 140

- Bożena Dobaczewska, Twarze na fotografii - str. 141

- Irena Danczewska, Perswazje - str. 142

- Irena Danczewska, [bez tytułu] - str. 143

TOM I (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- List gratulacyjny Wojciecha Drożdża - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - str. 7

- List gratulacyjny Adama Kośmidra - Burmistrz Czaplinka - str. 8

- Przedmowa Zdzisława Andziaka - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 9

- Świadectwo powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - str. 11

- Pałac w Siemczynie prestiżową placówką kultury w Polsce i Europie - z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" rozmaiwa Marian Romaniuk - str. 12

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec - Tu działa się historia - str. 18

- Mathias von Bredow - Historia rodziny von Bredow - str. 26

- Mathias von Bredow - Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf - str. 36

- Jarosław Leszczełowski - Starostowie i raubritterzy - str. 44

KONFERENCJE:

- Europejskie Dni Dziedzictwa. Konferencja naukowo-dydaktyczna - "W trosce o nasze dzieci" - str. 53

- Prof. Andrzej Malinowski - Niektóre problemy etniczne Europy w aspekcie antropologii - str. 54

- Prof. Andrzej Malinowski - Stan biologiczny i ortogeneza Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej - str. 61

- Dr Stanisław Nowak - Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego - str. 72

- Dr Stanisław Tuzinek - Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała - str. 79

REFLEKSJE:

- Arch. Marek Jankowski - Magiczne miejsce - Siemczyno - str. 86

- Robert A. Dyduła - Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem... - str. 89

POEZJA:

- Wiesław Krzywicki - Poezja to coś więcej niż wiersze, to dusza przelana na papier - str. 93

- Ola Turowska - Pałac w Siemczynie - str. 95

- Irena Gałązkiewicz - Taki świat - str. 95

- Elżbieta Nowik - Wspomnienie - str. 95

- Wanda Połetek - A jednak mi szkoda - str. 96

- Helena Mirowicz - Gdzie jest to miejsce? - str. 96

- Janina Stępińska - Czaplinecka ballada - str. 97

RECENZJE:

- Marian Romaniuk - Recenzja książki: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - str. 98


Grudzień 2016 roku:

 

 Czerwiec 2016 roku:

  

 Styczeń 2015 r.


Artykuł podsumowujący działalność kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w roku 2013

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie - niemały powód do zadowolenia 

W sobotę 14 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Dodatkową okazją ku temu stanowiło wydrukowanie tomu III oraz tomu nadzwyczajnego periodyku. Zebrani dokonali oceny dotychczasowych dokonań oraz omówili zamierzenia na rok następny.

zesp redakcyjny 2013 grudz m

Niewiele czasu minęło od 9 września 2012 roku kiedy to w Siemczynie, w trakcie konferencji naukowo-dydaktycznej "W trosce o nasze dzieci" (odbywała się ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa), uroczystym aktem powołano do życia ten periodyk, a już mamy jego 4 tomy o łącznej objętości 644 strony. To sukces, ale jeszcze większym jest pozyskanie przez redakcję zespołu znamienitych naukowców i publicystów, którzy nieodpłatnie publikują swe prace w Zeszytach. Także kolegium redakcyjne, rozrosło się i dzisiaj składa się z następujących osób: redaktor naczelny - Bogdan Andziak; zastępcy redaktora naczelnego: Marian P. Romaniuk, Wiesław Krzywicki; sekretarz redakcji: Robert A. Dyduła; członkowie redakcji: Magdalena Bekier, Maryla Witek, Zdzisław Andziak, Zbigniew Januszaniec, Jarosław Leszczełowski, Zbigniew Mieczkowski, Jan Jerzy Nałęcz, Kamil Połeć i Waldemar Witek.

Zeszyty ukazują się dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z jego prezesem Zdzisławem Andziakiem oraz sponsorom: Konsorcjum Andziak sp.j. z Kołobrzegu i Pałac Siemczyno - Adam Andziak z Siemczyna. Wysoki poziom edytorki zapewnia natomiast szczecinecka drukarnia "Tempoprint" (tu także drukuje się "Kurier Czaplinecki") oraz kołobrzeska drukarnia i wydawnictwo "Kamera". Wszystkim im, jako twórcom niemałego sukcesu wydawniczego należą się słowa uznania i podziękowania oraz życzenia dalszej wytrwałości i pomyślności.

zeszyty 4 tomy m

Ostatnio wydany tom III Zeszytów opatrzony jest słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego co jest świadectwem wysokiej rangi periodyku. Tom ten zawiera wiele interesujących artykułów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny oraz relacje z ważnych siemczyńskich wydarzeń, jak: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni w Siemczynie, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie, czy też 40-lecie parafii Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie.

Tom nadzwyczjany, którego autorem jest nasz znamienity lokalny historyk Jarosław Leszczełowski p.t.: "Henrykowscy Golczowie" jest, jak to określił autor: "...opowieść o dawnych dziejach rodziny Golczów, Siemczyna i jego okolic oraz fascynującej historii granicznego skrawka wielokulturowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów". Przedmowę do tej opowieści dał znamienity polski historyk prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, a kończy ją słowami: "Jako historyk biografista z zadowoleniem zalecam Szanownym Czytelnikom lekturę interesującej pracy Pana Jarosława Leszczełowskiego "Henrykowscy Golczowie". Służyć ona będzie znacznemu rozszerzeniu wiedzy o naszych dziejach ojczystych na pograniczu polsko-niemieckim".

Periodyk dostarczany jest do kilkudziesięciu placówek naukowych i bibliotecznych w kraju i za granicą, a osoby zainteresowane mogą go otrzymać w recepcji przypałacowego hotelu.

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie chronią przed zapomnieniem nasze lokalne dziedzictwo kulturalne i historyczne, inspirują do eksplorowania dziejów naszej małej ojczyzny oraz stanowią cenne źródło wiedzy o jej dziejach. W imieniu redakcji zachęcam do interesującej lektury zeszytów oraz do publikowania w nich własnego dorobku, przemyśleń i opinii.

Autor: Wiesław Krzywicki

Opracował: Robert A. Dyduła


Oto lista placówek gdzie dostępne są nsze publikacje: 

 1. Pałac Siemczyno - recepcja
 2. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie - ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim - ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie
 4. Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim - ul. Wolności 31, 78-540 Kalisz Pomorski
 5. Biblioteka Publiczna w Złocieńcu - ul. 3 Pułku Piechoty 2, 78-520 Złocieniec
 6. Biblioteka Muzeum w Stargardzie Szczecińskim - ul. Rynek Staromiejski 2-4, 73-106 Stargard Szczeciński
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku - ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek
 8. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 9. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkoposkim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 10. Biblioteka Narodowa w Warszawie - ul. Aleja Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 11. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie - ul. Aleja Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań
 13. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela - Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin
 14. Biblioteka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura Koszalin, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
 15. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - ul. Koszykowa 26, 00-950 Warszawa
 16. Szczecinecka Biblioteka Publiczna im B. Horodyskiego - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 34, 78-400 Szczecinek
 17. Biblioteka Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowengo w Warszawie - ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, 00-322 Warszawa
 18. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ul. Chopina 27, 20-023 Lublin
 19. Biblioteka Kongresu Stanów Zdjednoczonych w Waszyngtonie - 101 Independence Ave. SE, Washington, District of Columbia 20540, USA
 20. Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile - ul. Browarna 7, 64-920 Piła
 21. Muzeum Ziemi Wałeckiej - ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz
 22. Instytut Historii Polaskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie - ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
 23. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie - Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 24. Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek
 25. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego - Krakowskie Przedmiście 26/28, 00-927 Warszawa
 26. Bibliotek Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
 27. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 28. Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej - ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 29. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze - al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, skr. poczt. 170
 30. Biblioteka Raczyńskich - Plac Wolności 19, 61-739 Poznań

Kontakt - tutaj można przesyłać uwagi, artykuły i inne materiały tekstowe oraz zdjęciowe:


- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.