Drukuj

8 września 2012 roku powołano do życia periodyk popularno-naukowy "Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie" 


Kolegium redakcyjne Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

- Bogdan Andziak - Redkator Naczelny

- Wiesław Krzywicki - zastępca Redaktora Naczelnego

- Robert A. Dyduła - sekretarz redakcji

- Maria Witek - członek redakcji

- Alina Karolewicz - członek redakcji

- Zbigniew Januszaniec - członek redakcji

- Jarosław Leszczełowski - członek redakcji

- Waldemar Witek - członek redakcji

- Kamil Połeć - członek redakcji

- prof. Andrzej Malinowski - członek redakcji

Osoby wspierające działania Kolegium Redakcyjnego:

- Zdzisław Andziak

- Adam Andziak

- dr Mathias von Bredow

- Paweł Pawłowski

- Ewa i Jarosław Kilian

- Lidia i Czesław Szawiel

- Agnieszka i Paweł Redman

- Romuald Kurzątkowski

- Dariusz Czerniawski

- Ireneusz Makowski

- Marek Jankowski

- Józef Szkandera

- ks. Andrzej Naporowski

- Michał Olejniczak

- Bożena Lemisz


Statut Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

STATUT

Periodyku „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”

§ 1.

 1. Periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” – zwane dalej „Periodykiem” jest wydawane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.
 2. Siedziba Periodyku: Siemczyno 81; 78-551 Siemczyno Tel.375 8621
 3. Periodyk ukazuje się w miarę pozyskania wartościowych publikacji, nie rzadziej jednak jak 2 razy w roku.

§ 2.

 1. Periodyk wydawany jest w celu upowszechnienia:

- dorobku popularno-naukowego: współpracujących ze Stowarzyszeniem naukowców i popularyzatorów nauki, a szczególnie dotyczących historii Siemczyna i Ziemi Drawskiej,

- materiałów prezentowanych na konferencjach organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,

- różnych form twórczości mieszkańców regionu,

- biografii i wspomnień zasłużonych i wybitnych mieszkańców regionu,

- działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

2. Realizacja celu, odbywać się powinna przez zamieszczanie w Periodyku publikacji rzetelnych i o w miarę możliwości profesjonalizm.

3. W Periodyku działa Rada Programowa, niezależna od Kolegium Redakcyjnego, która czuwa nad realizacją linii programowej.

4. Radę Programową powołuje Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

§ 3.

 1. W Periodyku działa Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą osoby wymienione w Regulaminie Redakcji.
 2. Skład osobowy Kolegium Redakcyjnego zatwierdza Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Na wniosek Kolegium Redakcyjnego, jego skład może być powiększany o kolejne osoby.
 3. Redaktorów obowiązuje Prawo Prasowe oraz etyka dziennikarska
 4. Do zakresu działania Kolegium Redakcyjnego należy:

a)realizacja linii programowej Periodyku o której mowa w § 2 Statutu,

b)określanie kierunków informacji i publicystyki Periodyku,

c)ustalanie i zatwierdzanie stałych rubryk Czasopisma,

d)wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach o:

-zmiany w Statucie Periodyku,

-odwołanie i powołanie członków Kolegium Redakcyjnego Periodyku,

 1. zatwierdzanie poszczególnych materiałów oraz numerów Periodyku zgodnie z przyjęta praktyką i potrzebami,.
 2. pozyskiwanie środków na finansowanie działalności wydawniczej
 3. Kolegium Redakcyjnemu przewodniczy Redaktor Naczelny.
 4. Do zadań Redaktora Naczelnego Periodyku należy zwoływanie posiedzeń, organizowanie pracy i prowadzenie obrad Kolegium Redakcyjnego. Zebrania Kolegium Redakcyjnego odbywają się nie rzadziej jak co kwartał. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone.
 5. Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Kolegium Redakcyjnego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Redaktora Naczelnego.
 6. Pod nieobecność Redaktora Naczelnego, obradom przewodniczy wskazany przez niego członek Kolegium Redakcyjnego.

                                                      § 4.

 1. Periodykiem kieruje Redaktor Naczelny.
 2. Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 3. Do podstawowych zadań Redaktora Naczelnego Czasopisma należy:

a)kierowanie Periodykiem i reprezentowanie go na zewnątrz,

b)przygotowywanie materiałów prasowych,

c)właściwe gospodarowanie mieniem Periodyku i przyznanymi na jego funkcjonowanie środkami finansowymi,

d)zwoływanie, co najmniej raz na kwartał spotkania zespołu redakcyjnego z udziałem wszystkich osób pracujących nad Periodykiem.

e)zatwierdzanie materiałów prasowych do publikacji,

f)dbałość o poprawność języka publikowanych w Periodyku materiałów prasowych oraz przeciwdziałanie jego wulgaryzacji,

g)egzekwowanie od pracujących nad Periodykiem osób przestrzegania prawa prasowego i zasad etyki dziennikarskiej.

 1. Redaktor Naczelny Periodyku ponosi odpowiedzialność za treści publikowanych w nim materiałów prasowych oraz za sprawy finansowe redakcji.

§ 5.

 1. Działalność Periodyku finansowana jest w ramach planu finansowego Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 2. Gospodarka środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Periodyku, zawierania umów i ich treści, rozliczeń finansowych za wykonane materiały prasowe, druk i kolportaż jest prowadzona w oparciu o:

               1) rejestr dokumentów,

               2) księgę wpływów i wydatków.

§ 6.

Postanowienia końcowe.

Statut obowiązuje od dnia ogłoszenia.


REGULAMIN ZESPOŁU REDAKCYJNEGO "ZESZYTÓW SIEMCZYŃSKO-HENRYKOWSKICH"

1. Zasady ogólne:

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie ("Zeszyty") są wydawane na zlecenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w języku polskim z możliwością tłumaczenia na język niemiecki lub angielski niektórych artykułów.

W "Zeszytach" publikowane są:

- referaty z konferencji naukowych organizowanych w Siemczynie,

- historie Pojezierza Drawskiego oraz biografie i wspomnienia zasłużonych mieszkańców,

- sprawozdania z ważniejszych wydarzeń,

opracowania wydarzeń historycznych w regionie,

- opracowania geograficzne i przyrodnicze,

wywiady z goszczącymi w Siemczynie ważniejszymi osobami,

prezentacje twórczości mieszkańców regionu,

fotogramy,

listy czytelników do redakcji.

2. Autorstwo i własność publikacji:

2.1. Prace opublikowane w "Zeszytach" pozostają własnością autorów i tylko za ich pisemną zgodą może być dokonywany przedruk w całości lub we fragmentach, czy też tłumaczenie na inny język.

2.2. Wszelkie zmiany treści, w tym skróty, dostarczonych redakcji tekstów, ilustracji lub ich opisów mogą być dokonane tylko za zgodą ich autorów.

2.3. Za opublikowane w "Zeszytach" materiały ich autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

2.4. Drukowane w "Zeszytach" materiały mogą być również publikowane na stronach internetowych Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie bez konieczności uzgadniania tego z ich autorami.

3. Kolejność publikacji, odpowiedzialność za treści:

3.1. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych tomów "Zeszytów"

3.2. O zakwalifikowaniu do druku redakcaja zawiadamia autora.

3.3. Redakcja "Zeszytów" nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie czy też dane zawarte w publikowanych materiałach.

3.4. Po ukazaniu się kolejnego tomu "Zeszytów" redakcja dostarcza autorom zawartych w periodyku publikacji egzemplarze "Zeszytów" zawierające ich teksty.

4. Forma dostarczanych materiałów do publikacji:

4.1. Preferuje się zapis elektroniczny - Word (*.doc). Folder powinien być opisany: imię i nazwisko autora, w jakim dziale ma być zamieszczony, tytuł, ilość znaków ze spacjami, np.: "Stanisław Nowak - ZDROWIE I RADOŚĆ DROGOWSKAZEM DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (17400). Zdjęcia, wykresy, rysunki z podpisami.

4.2. Wraz z pracą autorzy podają swój adres, telefon i e-mail, na który kierowana będzie korespondencja związana z postępowaniem redakcyjnym. Materiały mogą być dostarczone w wersji elektronicznej lub pocztą elektroniczną.

4.3. Ilustracje dostarczone wraz z materiałami należy opisać oraz podać nazwisko autora.

4.4. W uzgodnionych przypadkach dopuszcza się także papierowe nośniki: maszynopisy, rękopisy, zdjęcia, dokumenty.

4.5. Preferowane parametry techniczne zapisu:

- czcionka 12 punktów Arial lub Times New Roman,

- tekst nie formatowany,

- interlinia 1,15 lub 1,5,

- wyrównanie tekstu do lewego marginesu,

- ryciny i fotografie - mogą być wykonane techniką kolorową lub czarno-białą; muszą być one umieszczone w oddzielnych plikach i zapisane w jednym z następujących formatów: JPG, CDR, TIFF, PPT, AI, EPS (o możliwie największej rozdzielczości); elektronicznie zapisane fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi, zapis JPG lub TIFF, AI, EPS,

- ryciny i fotografie należy opisać oraz ponumerować według kolejności pojawiania się w tekście, cyframi arabskimi,

- odwołania do ilustracji muszą być zaznaczone w tekście.

4.6. O ujawnionych błędach językowych, merytorycznych, itp. redakcja zawiadamia autorów pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Miejsce dostarczenia prac:

5.1. Członek redakcji:

Wiesław Krzywicki, ul. J. Długosza 25, 78-550 Czaplinek, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.2. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich":

Bogdan Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Do materiałów (w dowolnej postaci) należy dołączyć zgodę na publikację i oświadczenie wg poniższego wzoru:

Oświadczenie i zgoda na publikację artykułu w "Zeszytach Siemczyńsko-Henrykowskich"

                                                                                               
                                                                                                      ................................ dn. ...................................

                                                                                                              (miejscowość)             (data)

Ja niżej podpisany ..........................................................................................................................................

                                                                         (imię i nazwisko)

zamieszkały ........................................................................................, tel.: ...................................................

                                                             (adres)                                                 (nr telefonu)

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację na łamach "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" nadesłanego artykułu na zasadach opisanych w powyższym

Regulaminie. Oświadczam jednocześnie, że jej publikacja nie naruszy praw osób trzecich.


Historia powołania do życia Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

"Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie" to pierwsza publikacja związana z barokowym pałacem w Siemczynie - bardzo szczególnym miejscem; dawniej tętniące życiem rodzinnym i kulturalnym ówczesnych jego mieszkańców, obecnie w miarę naszych możliwości restaurowanym i tym samym przywracanym do dawnej świetności.

Kolejne tomy zeszytów będą odpowiedzią Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie na zapotrzebowanie społeczne zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przybywających do Siemczyna znakomitych gości, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Oni to w wielu rozmowach podkreślali zasadność wydawnictwa opisującego nie tylko ważniejsze wydarzenia, zjazdy i konferencje, ale też przybliżającego społeczności lokalnej historię regionu, jego piękną kulturę materialną i duchową, ukazującego także atrakcyjne turystycznie miejsca, nie znane szerszej publiczności. 

W dniu 8 września 2012 podczas Europejskich Dni Dziedzictwa nastąpiło uroczyste powołanie do życia "Zeszytów Siemczyńko-Henrykowskich"

Poniżej znajduje się świadectwo powołania:

List gratulacyjny Wojciecha Drożdża, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider doceniając inicjatywę Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie skierował oficjalny list gratulacyjny:

Przedmowa do Tomu I Zdzisława Andziaka, Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemcznynie:

A oto kilka zdjęcie z ceremoni powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" i podpisania świadectwa powołania:

 

 


Spis treści - TOM X (2017) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM X

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

KULTURA:

TURYSTYKA:

Redaktor Naczelny poleca:

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

INFORMACJE


Spis treści - TOM IX (2016) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM IX

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

HISTORIA:

KULTURA:

INFORMACJE:Spis treści - TOM VIII (2016) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM VIII 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

HISTORIA:

KULTURA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

INFORMACJE:


Spis treści - TOM VII (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM VII

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

HISTORIA REGIONU:

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:


Spis treści - TOM VI (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM VI

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

KONFERENCJA:

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

 KULUTRA I WYCHOWANIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202Spis treści - TOM V (2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM V

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA OBYCZAJÓW:

HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ:

HISTORIA:

WSPOMNIENIA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:Spis treści - TOM IV (2014) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM IV

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

Teksty wystąpień:

HISTORIA:

KULTURA I WYCHOWANIE:

ZDROWIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

OBRAZEM MALOWANE:

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:Spis treści - TOM III (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM III

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA:

ROZMOWY ZESZYTÓW:

WIERSZEM PISANE:

 ZAPOWIEDŹ TOMU NADZWYCZAJNEGO:Spis treści - TOM II (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM II

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- Bp. Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Słowo wstępne - str. 7

- Bp. Paweł Cieślik, Siemczyno to miejsce wyjątkowe na Pomorzu Zachodnim. Homilia wygłoszona na zakończenie Henrykowskich Dni w Siemczynie 8 VII 2012 r. - str. 9

- Bogdan Andziak, Artykuł wstępny - str. 11

- Bogdan i Zdzisław Andziakowie, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 12

HISTORIA:

- Magdalena Bekier, Europejska moda damska w XVIII stuleciu - str. 19

- Zbigniew Januszaniec, Tajemnice codzienności a historia - str. 25

- Jarosław Leszczełowski, Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf - str. 41

- Andrzej Malinowski, Ciało człowieka - przedmiotem czci czy lekceważenia - str. 53

- Andrzej Malinowski, Rodzina Conrada von Wangenheimana na Ziemi Drawskiej - str. 62

- Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie - str. 68

ROZMOWY ZESZYTÓW:

- Stroje to moja pasja. One pochłaniają mnie bez reszty... Z Magdaleną Bekier, stylistką, wizażystką i właścicielką pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych rozmawia Marian P. Romaniuk - str. 80

KONFERENCJE:

- Stanisław Tuzinek, Stan postawy ciała dzieci miasta i gminy Czaplinek - str. 86

- II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - 17 maja 2013 - Bogdan Andziak, Relacja organizatora i uczestnika konferencji - str. 96

- Andrzej Jakubowski, Energetyka odnawialna w województwie zachodniopomorskim - str. 99

- Jakub Guzdek, Energia solarna - energią przyszłości - str. 104

- Janusz Teneta, Mikroinstalacje fotowoltaiczne - str. 113

- Wojciech Łukaszek, Marek Kurtyka, Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski - str. 127

REFLEKSJE:

- Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem (2) - str. 134

WIERSZEM PISANE:

- Wiesław Krzywicki, Prezentacja wierszy czterech autorów z Czaplinka - str. 139

- Jadwiga Badziągowska, [bez tytułu] - str. 140

- Wanda Połetek, Przeszło szczęście - str. 140

- Bożena Dobaczewska, Twarze na fotografii - str. 141

- Irena Danczewska, Perswazje - str. 142

- Irena Danczewska, [bez tytułu] - str. 143 


Spis treści - TOM I (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: TOM I

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- List gratulacyjny Wojciecha Drożdża - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - str. 7

- List gratulacyjny Adama Kośmidra - Burmistrz Czaplinka - str. 8

- Przedmowa Zdzisława Andziaka - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 9

- Świadectwo powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - str. 11

- Pałac w Siemczynie prestiżową placówką kultury w Polsce i Europie - z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" rozmaiwa Marian Romaniuk - str. 12

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec - Tu działa się historia - str. 18

- Mathias von Bredow - Historia rodziny von Bredow - str. 26

- Mathias von Bredow - Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf - str. 36

- Jarosław Leszczełowski - Starostowie i raubritterzy - str. 44

KONFERENCJE:

- Europejskie Dni Dziedzictwa. Konferencja naukowo-dydaktyczna - "W trosce o nasze dzieci" - str. 53

- Prof. Andrzej Malinowski - Niektóre problemy etniczne Europy w aspekcie antropologii - str. 54

- Prof. Andrzej Malinowski - Stan biologiczny i ortogeneza Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej - str. 61

- Dr Stanisław Nowak - Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego - str. 72

- Dr Stanisław Tuzinek - Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała - str. 79

REFLEKSJE:

- Arch. Marek Jankowski - Magiczne miejsce - Siemczyno - str. 86

- Robert A. Dyduła - Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem... - str. 89

POEZJA:

- Wiesław Krzywicki - Poezja to coś więcej niż wiersze, to dusza przelana na papier - str. 93

- Ola Turowska - Pałac w Siemczynie - str. 95

- Irena Gałązkiewicz - Taki świat - str. 95

- Elżbieta Nowik - Wspomnienie - str. 95

- Wanda Połetek - A jednak mi szkoda - str. 96

- Helena Mirowicz - Gdzie jest to miejsce? - str. 96

- Janina Stępińska - Czaplinecka ballada - str. 97

RECENZJE:

- Marian Romaniuk - Recenzja książki: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - str. 98Spis treści - "Legendy Heinrichsdorf" autorastwa Aliny Karolewicz z ilustracjami Radosława Barka (2016)

- Alina Karolewicz - Podziemny korytarz - str. 5

- Alina Karolewicz - Stary Baron - str. 10


Spis treści - "Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (2013) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: WYDANIE SPECJALNE ISpis treści - "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - cały tom zeszytów kliknij tutaj: WYDANIE SPECJALNE II

 


WG CHRONOLOGII PUBLIKACJI:


 "Heinrichsdorf-Henrykowo-Siemczyno - przez wieki" praca zbiorowa (2014/2015) - Spis treści - 

"Henrykowscy Golczowie" autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (2013) - Spis treści -

TOM X (2017) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

HISTORIA, ARCHEOLOGIA:

KONFERENCJE:

VI EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE – 17 września 2016 r.

XIV HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE„WROTA CZASU” – 1 lipca 2017 r.

KULTURA:

TURYSTYKA:

Redaktor Naczelny poleca:

LISTY OD CZYTELNIKÓW:

INFORMACJE

TOM IX (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak, Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wstępne - str. 7

WYDARZENIA, SPRAWOZDANIA:

XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie

- Wiesław Krzywicki, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie - str. 29

- Mathias von Bredow, Zjazd rodziny von Bredow - str. 37

- Michał Olejniczak, Wieniec dożynkowy Siemczyno 2016 - str. 41

KONFERENCJE NAUKOWE:

W CZASIE HENRYKOWSKICH DNI W SIEMCZYNIE

Referaty:

W CZASIE EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, "PAMIĘĆ MIEJSC I LUDZI":

Referaty:

HISTORIA:

KULTURA:

INFORMACJE:

TOM VIII (2016) - Spis treści -

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

Bogdan Andziak. Redaktor Naczelny "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

WYDARZENIA - SPRAWOZDANIA:

KONFERENCJA NAUKOWA "EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE":

HISTORIA:

KULTURA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

INFORMACJE:

TOM VII (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 Bogan Andziak, Redaktor Naczeny "Zeszytów Siemczysko-Henrykowskich" - Słowo wprowadzenia - str. 7

 XII HENRYKOWSKIE DNI W SIEMCZYNIE:

HISTORIA REGIONU:

WYDARZENIA W SIEMCZYNIE - ROK 2015:

V EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W SIEMCZYNIE:

TOM VI (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

 WYDARZENIA - Siemczyno 2014-2015:

KONFERENCJA:

IV EUROPEJSIE SŁONECZNE DNI W SIEMCZYNIE. Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii (OZE):

KULUTRA I WYCHOWANIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

ZAPOWIEDŹ TOMU VII: - str. 202

TOM V (2015) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA OBYCZAJÓW:

HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ:

HISTORIA:

WSPOMNIENIA:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

TOM IV (2014) Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA - Siemczyno 2014:

Teksty wystąpień:

HISTORIA:

KULTURA I WYCHOWANIE:

ZDROWIE:

REDAKTOR NACZELNY POLECA:

OBRAZEM MALOWANE:

ZAPOWIEDŹ II TOMU NADZWYCZAJNEGO ZESZYTÓW:

TOM III (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

WYDARZENIA:

HISTORIA:

ROZMOWY ZESZYTÓW:

WIERSZEM PISANE:

 ZAPOWIEDŹ TOMU NADZWYCZAJNEGO:

TOM II (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- Bp. Paweł Cieślik, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Słowo wstępne - str. 7

- Bp. Paweł Cieślik, Siemczyno to miejsce wyjątkowe na Pomorzu Zachodnim. Homilia wygłoszona na zakończenie Henrykowskich Dni w Siemczynie 8 VII 2012 r. - str. 9

- Bogdan Andziak, Artykuł wstępny - str. 11

- Bogdan i Zdzisław Andziakowie, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 12

HISTORIA:

- Magdalena Bekier, Europejska moda damska w XVIII stuleciu - str. 19

- Zbigniew Januszaniec, Tajemnice codzienności a historia - str. 25

- Jarosław Leszczełowski, Rozważania o początkach wsi Heinrichsdorf - str. 41

- Andrzej Malinowski, Ciało człowieka - przedmiotem czci czy lekceważenia - str. 53

- Andrzej Malinowski, Rodzina Conrada von Wangenheimana na Ziemi Drawskiej - str. 62

- Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie - str. 68

ROZMOWY ZESZYTÓW:

- Stroje to moja pasja. One pochłaniają mnie bez reszty... Z Magdaleną Bekier, stylistką, wizażystką i właścicielką pracowni krawieckiej rekonstrukcji strojów historycznych rozmawia Marian P. Romaniuk - str. 80

KONFERENCJE:

- Stanisław Tuzinek, Stan postawy ciała dzieci miasta i gminy Czaplinek - str. 86

- II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - 17 maja 2013 - Bogdan Andziak, Relacja organizatora i uczestnika konferencji - str. 96

- Andrzej Jakubowski, Energetyka odnawialna w województwie zachodniopomorskim - str. 99

- Jakub Guzdek, Energia solarna - energią przyszłości - str. 104

- Janusz Teneta, Mikroinstalacje fotowoltaiczne - str. 113

- Wojciech Łukaszek, Marek Kurtyka, Samowystarczalność energetyczna gmin gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski - str. 127

REFLEKSJE:

- Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem (2) - str. 134

WIERSZEM PISANE:

- Wiesław Krzywicki, Prezentacja wierszy czterech autorów z Czaplinka - str. 139

- Jadwiga Badziągowska, [bez tytułu] - str. 140

- Wanda Połetek, Przeszło szczęście - str. 140

- Bożena Dobaczewska, Twarze na fotografii - str. 141

- Irena Danczewska, Perswazje - str. 142

- Irena Danczewska, [bez tytułu] - str. 143

TOM I (2013) - Spis treści - 

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA:

- List gratulacyjny Wojciecha Drożdża - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - str. 7

- List gratulacyjny Adama Kośmidra - Burmistrz Czaplinka - str. 8

- Przedmowa Zdzisława Andziaka - Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie - str. 9

- Świadectwo powołania "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" - str. 11

- Pałac w Siemczynie prestiżową placówką kultury w Polsce i Europie - z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" rozmaiwa Marian Romaniuk - str. 12

HISTORIA:

- Zbigniew Januszaniec - Tu działa się historia - str. 18

- Mathias von Bredow - Historia rodziny von Bredow - str. 26

- Mathias von Bredow - Geschichte der Familie von Bredow in Heinrichsdorf - str. 36

- Jarosław Leszczełowski - Starostowie i raubritterzy - str. 44

KONFERENCJE:

- Europejskie Dni Dziedzictwa. Konferencja naukowo-dydaktyczna - "W trosce o nasze dzieci" - str. 53

- Prof. Andrzej Malinowski - Niektóre problemy etniczne Europy w aspekcie antropologii - str. 54

- Prof. Andrzej Malinowski - Stan biologiczny i ortogeneza Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej - str. 61

- Dr Stanisław Nowak - Zdrowie i radość drogowskazem dla wychowania fizycznego - str. 72

- Dr Stanisław Tuzinek - Znaczenie pływania i ćwiczeń w wodzie w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała - str. 79

REFLEKSJE:

- Arch. Marek Jankowski - Magiczne miejsce - Siemczyno - str. 86

- Robert A. Dyduła - Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem... - str. 89

POEZJA:

- Wiesław Krzywicki - Poezja to coś więcej niż wiersze, to dusza przelana na papier - str. 93

- Ola Turowska - Pałac w Siemczynie - str. 95

- Irena Gałązkiewicz - Taki świat - str. 95

- Elżbieta Nowik - Wspomnienie - str. 95

- Wanda Połetek - A jednak mi szkoda - str. 96

- Helena Mirowicz - Gdzie jest to miejsce? - str. 96

- Janina Stępińska - Czaplinecka ballada - str. 97

RECENZJE:

- Marian Romaniuk - Recenzja książki: Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - str. 98


Grudzień 2016 roku:

 

 Czerwiec 2016 roku:

  

 Styczeń 2015 r.


Artykuł podsumowujący działalność kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w roku 2013

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie - niemały powód do zadowolenia 

W sobotę 14 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Dodatkową okazją ku temu stanowiło wydrukowanie tomu III oraz tomu nadzwyczajnego periodyku. Zebrani dokonali oceny dotychczasowych dokonań oraz omówili zamierzenia na rok następny.

zesp redakcyjny 2013 grudz m

Niewiele czasu minęło od 9 września 2012 roku kiedy to w Siemczynie, w trakcie konferencji naukowo-dydaktycznej "W trosce o nasze dzieci" (odbywała się ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa), uroczystym aktem powołano do życia ten periodyk, a już mamy jego 4 tomy o łącznej objętości 644 strony. To sukces, ale jeszcze większym jest pozyskanie przez redakcję zespołu znamienitych naukowców i publicystów, którzy nieodpłatnie publikują swe prace w Zeszytach. Także kolegium redakcyjne, rozrosło się i dzisiaj składa się z następujących osób: redaktor naczelny - Bogdan Andziak; zastępcy redaktora naczelnego: Marian P. Romaniuk, Wiesław Krzywicki; sekretarz redakcji: Robert A. Dyduła; członkowie redakcji: Magdalena Bekier, Maryla Witek, Zdzisław Andziak, Zbigniew Januszaniec, Jarosław Leszczełowski, Zbigniew Mieczkowski, Jan Jerzy Nałęcz, Kamil Połeć i Waldemar Witek.

Zeszyty ukazują się dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie z jego prezesem Zdzisławem Andziakiem oraz sponsorom: Konsorcjum Andziak sp.j. z Kołobrzegu i Pałac Siemczyno - Adam Andziak z Siemczyna. Wysoki poziom edytorki zapewnia natomiast szczecinecka drukarnia "Tempoprint" (tu także drukuje się "Kurier Czaplinecki") oraz kołobrzeska drukarnia i wydawnictwo "Kamera". Wszystkim im, jako twórcom niemałego sukcesu wydawniczego należą się słowa uznania i podziękowania oraz życzenia dalszej wytrwałości i pomyślności.

zeszyty 4 tomy m

Ostatnio wydany tom III Zeszytów opatrzony jest słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego co jest świadectwem wysokiej rangi periodyku. Tom ten zawiera wiele interesujących artykułów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny oraz relacje z ważnych siemczyńskich wydarzeń, jak: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni w Siemczynie, Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie, czy też 40-lecie parafii Matki Boskiej Różańcowej w Siemczynie.

Tom nadzwyczjany, którego autorem jest nasz znamienity lokalny historyk Jarosław Leszczełowski p.t.: "Henrykowscy Golczowie" jest, jak to określił autor: "...opowieść o dawnych dziejach rodziny Golczów, Siemczyna i jego okolic oraz fascynującej historii granicznego skrawka wielokulturowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów". Przedmowę do tej opowieści dał znamienity polski historyk prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, a kończy ją słowami: "Jako historyk biografista z zadowoleniem zalecam Szanownym Czytelnikom lekturę interesującej pracy Pana Jarosława Leszczełowskiego "Henrykowscy Golczowie". Służyć ona będzie znacznemu rozszerzeniu wiedzy o naszych dziejach ojczystych na pograniczu polsko-niemieckim".

Periodyk dostarczany jest do kilkudziesięciu placówek naukowych i bibliotecznych w kraju i za granicą, a osoby zainteresowane mogą go otrzymać w recepcji przypałacowego hotelu.

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie chronią przed zapomnieniem nasze lokalne dziedzictwo kulturalne i historyczne, inspirują do eksplorowania dziejów naszej małej ojczyzny oraz stanowią cenne źródło wiedzy o jej dziejach. W imieniu redakcji zachęcam do interesującej lektury zeszytów oraz do publikowania w nich własnego dorobku, przemyśleń i opinii.

Autor: Wiesław Krzywicki

Opracował: Robert A. Dyduła


Oto lista placówek gdzie dostępne są nsze publikacje: 

 1. Pałac Siemczyno - recepcja
 2. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie - ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim - ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie
 4. Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim - ul. Wolności 31, 78-540 Kalisz Pomorski
 5. Biblioteka Publiczna w Złocieńcu - ul. 3 Pułku Piechoty 2, 78-520 Złocieniec
 6. Biblioteka Muzeum w Stargardzie Szczecińskim - ul. Rynek Staromiejski 2-4, 73-106 Stargard Szczeciński
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku - ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek
 8. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 9. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkoposkim, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 10. Biblioteka Narodowa w Warszawie - ul. Aleja Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 11. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie - ul. Aleja Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań
 13. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela - Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin
 14. Biblioteka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura Koszalin, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
 15. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - ul. Koszykowa 26, 00-950 Warszawa
 16. Szczecinecka Biblioteka Publiczna im B. Horodyskiego - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 34, 78-400 Szczecinek
 17. Biblioteka Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowengo w Warszawie - ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, 00-322 Warszawa
 18. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ul. Chopina 27, 20-023 Lublin
 19. Biblioteka Kongresu Stanów Zdjednoczonych w Waszyngtonie - 101 Independence Ave. SE, Washington, District of Columbia 20540, USA
 20. Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile - ul. Browarna 7, 64-920 Piła
 21. Muzeum Ziemi Wałeckiej - ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz
 22. Instytut Historii Polaskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie - ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
 23. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie - Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 24. Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek
 25. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego - Krakowskie Przedmiście 26/28, 00-927 Warszawa
 26. Bibliotek Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
 27. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
 28. Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej - ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 29. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze - al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, skr. poczt. 170
 30. Biblioteka Raczyńskich - Plac Wolności 19, 61-739 Poznań

Kontakt - tutaj można przesyłać uwagi, artykuły i inne materiały tekstowe oraz zdjęciowe:


- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.